Netdata – Công cụ theo dõi hệ thống Real-time

Mình mới biết được một công cụ mới theo dõi toàn bộ tình trạng hệ thống thời gian thực sử dụng rất hay là Netdata.

 

Bạn có thể sử dụng tool này trên server để theo dõi gần như toàn bộ tình trạng hệ thống:

 • Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency.
 • Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage.
 • Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc).
 • Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc).
 • Monitors Netfilter / iptables Linux firewall connections, events, errors, etc.
 • Processes (running, blocked, forks, active, etc).
 • System Applications with the process tree (CPU, memory, swap, disk reads/writes, threads, etc).
 • Apache and Nginx Status monitoring with mod_status.
 • MySQL database monitoring: queries, updates, locks, issues, threads, etc.
 • Postfix email server message queue.
 • Squid proxy server bandwidth and requests monitoring.
 • Hardware sensors (temperature, voltage, fans, power, humidity, etc).
 • SNMP devices.

Netdata sử dụng giao diện bootstrap làm dashboard rất đẹp, bạn có thể tự xây dựng custom dashboard sử dụng HTML đơn giản, hoạt động cực nhanh và tiết kiệm tài nguyên (chỉ tốn 10 – 15MB RAM).

Bạn có thể xem demo hoạt động của Netdata tại đây. Thông tin chi tiết về dự án này có trên GitHub.

Hướng dẫn cài đặt Netdata

1. Chuẩn bị server

Trước khi cài đặt netdata, bạn cần chuẩn bị trước một số package hệ thống

Trên Debian / Ubuntu

apt-get install zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config

Trên Centos / Redhat / Fedora

yum install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig

2. Cài đặt Netdata

Clone netdata repository từ git về thư mục /root/ và chạy script installer

cd /root/
git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1
cd netdata
./netdata-installer.sh

Sau khi cài đặt thành công, script sẽ tự động chạy. Nếu không có vấn đề gì bạn có thể truy cập ngay vào link quản lý được rồi: http://ip_address:19999

Port 19999 là port mặc định của Netdata, bạn có thể thay đổi bằng cách bỏ comment trong file cấu hình /etc/netdata/netdata.conf

Nếu không truy cập được, có thể bạn cần mở port 19999

service iptables start
iptables -I INPUT -p tcp --dport 19999 -j ACCEPT
service iptables save
service iptables restart

3. Tự khởi động netdata khi reboot

Tự động chạy netdata:

echo "/usr/sbin/netdata" >> /etc/rc.local

4. Một số thông tin khác

Bạn có thể chạy netdata thủ công bằng lệnh sau:

/usr/sbin/netdata

Nếu muốn stop netdata, hãy sử dụng công cụ killall

killall netdata

Để bảo mật Netdata, yêu cầu password khi truy cập bạn có thể sử dụng link hướng dẫn này.

Cập nhật Netdata

Trong quá trình sử dụng, nếu có phiên bản mới Netdata sẽ thông báo cho bạn trong tab Update ở Dashboard.

Lúc này, bạn chỉ cần truy cập vào thư mục đã từng clone netdata trước đây và chạy update

cd /root/netdata/
git pull
./netdata-installer.sh

Script sẽ tự động nâng cấp và restart netdata.

Vậy là xong, chúc bạn thành công.