So sánh VPS Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable

Đây là kết quả thử nghiệm benchmarks chất lượng VPS của 4 nhà cung cấp Linode, Digital Ocean, Vultr và Wable với gói 2GB RAM + 2vCPU trên website lowendtalk. Mình có đăng lại trên blog Học VPS để mọi người có thể đánh giá.

PHP 5.5.11 compiled:
3m16.052s on Digital Ocean 2GB
3m9.606s on Linode 2GB
1m50.630s on Vultr 2GB
2m15.880s on Wable 2GB

PHP source directory compressed (tar zcf):
0m15.037s on Digital Ocean 2GB
0m10.395s on Linode 2GB
0m7.649s on Vultr 2GB
0m8.826s on Wable 2GB

PHP source tar.gz decompressed (tar zxf):
0m7.987s on Digital Ocean 2GB
0m2.107s on Linode 2GB
0m1.735s on Vultr 2GB
0m1.831s on Wable 2GB

VM Generation:
45 seconds on Digital Ocean
7 seconds on Linode
64 seconds on Vultr
37 seconds on Wable

Price for 2GB 2Core:
$20/month on Digital Ocean
$20/month on Linode
$15/month on Vultr
$8/month on Wable (1 more extra vCPU included)